Podnet k náprave: V Bratislave 8.decembra 2008 Verejný dom v Sade Janka Kráľa
– krutý výsmech tradičnej morálke

Verejny dom v Sade Janka Krala - kruty vysmech tradicnej moralke, podnet k naprave

Trenčianske storočné ginko je po smrti

Poprava bola vykonaná dnes, v sobotu, 29. marca 2008.

Rozsudok vydal Mestsky urad - odbor životného prostredia, vraj v súlade s platnymi zákonmi. Napriek hlasnemu nesúhlasu občanov Trenčína. Napriek skutočnosti, ze strom bol navrhnutý na osobitnú ochranu ako chránený strom. Verejnosť, zastupovaná aj občianskym združením Pre Prírodu, urobila v tomto prípade maximum (s výnimkou fyzického priputania sa reťazami k stromu). Nadarmo. Vedenie mesta Trenčín presadilo svoje záujmy (resp. záujmy investora) bez ohľadu na verejnú mienku. Zlá správa pre všetky ostatné stromy a zeleň v Trenčíne. Vrátane lesoparku Brezina... Priority súčasného vedenia mesta su absolútne zrejmé. Riso Medal

 


 

Platan - Riverpark

Tlačová správa

 


 

Považská Bystrica - barbarsky dorezané lipy pri budove starej železničnej stanice

http://povazska-bystrica.otvorene.sk/

 


 

Poškodenie stromov v meste Podunajské Biskupice, (kostolík Komarov) na Kazanskej ulici

Ustanovenie § 47 ods. 1 zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Z definície pojmu "drevina" vyplýva, že ide o strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy a preto k naplneniu skutkovej podstaty protiprávneho konania poškodenia drevín môže dôjsť aj konaním, ktorým sa naruší len koreňová sústava stromu s následkom jeho odumretia alebo zníženia ekologickej, prípadne estetickej funkcie dreviny. Ten, kto poškodí drevinu sa môže dopustiť priestupku s pokutou do 200 000 Sk, alebo správneho deliktu s pokutou do 700 000 Sk.

Žiadam prešetrenie tejto skutočnosti, nakoľko ničenie koreňovej sústavy drevín patrí k veľmi častým javom. Výsledky Vášho šetrenia budú základom pre ďalší postup, ktorý je potrebné zaujať, keď sa evidentne porušujú platné legislatívne predpisy.

Stanovisko inšpekcie životného prostredia - bola udelená pokuta

strana 1.) strana 2.)


Poškodenie stromov v meste Považská Bystrica, štvrť Jelšové

Stanovisko inšpekcie životného prostredia

strana 1.) strana 2.) strana 3) strana 4)

V súčasnej dobe platná vykonávacia vyhláška k zákonu 543/2002 Z.z. v podstate neumožňuje žiaden postih, za takéto bezcitné správanie sa človeka ku stromu.
Pripravovaná nová vyhláška, bude tento problém riešiť.
Kauze sa budeme naďaľej venovať, stromy sledovať, aby sme mohli dokázať, že sa skutočne jednalo o začiatok konca týchto stromov.